Štatút festivalu

Štatút festivalu

Festival vedy - Európska noc výskumníkov

Tento štatút upravuje organizáciu a realizáciu podujatia Európska noc výskumníkov na Slovensku (ďalej len „Európska noc výskumníkov“) a je základným dokumentom, ktorým sa organizátor a účastníci podujatia riadia.

Výskum a inovácie sú jedným z pilierov, ktoré sú kľúčové pre budovanie a rozvoj vedomostnej spoločnosti a z tohto dôvodu je potrebné venovať dostatočnú pozornosť ich prezentácii a poukazovať na úspechy vedcov, ktoré majú dopad aj na náš každodenný život. Okrem toho je potrebné inšpirovať a motivovať mladých ľudí vo formatívnom veku k tomu, aby sa o vedu a skúmanie aktívne zaujímali a tým podporovať štúdium STEM odborov na Slovensku.

Európska noc výskumníkov na Slovensku vznikla v roku 2007 so zámerom priblížiť prácu výskumníkov a inovátorov žiakom, študentom, ako aj širokej verejnosti.

 1. ORGANIZÁTOR PODUJATIA

 1. Hlavným organizátorom (koordinátorom) Európskej noci výskumníkov je Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, občianske združenie zapísané v Registri občianskych združení vedenom MV SR pod číslom VVS/1-900/90-29914 (ďalej len „SOVVA“). Sídlo SOVVA je na Špitálskej 10, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 37 929 551,  DIČ: 2022 385 387.
 2. Spoluorganizátormi Európskej noci výskumníkov sú Slovenská akadémia vied, Centrum vedecko-technických informácií SR a I-Europa s.r.o.
 3. Hlavný organizátor a spoluorganizátori vytvárajú konzorcium a ich zástupcovia sú členmi Steering Committee, ktoré dohliada na celkový priebeh organizačného zabezpečenia Európskej noci výskumníkov počas roka.
 4. Európska noc výskumníkov je projektom, ktorý je spolufinancovaný z európskeho programu pre výskum a inovácie – Horizont 2020 a to v rámci Aktivít Marie Skłodowska Curie.

2. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. Európska noc výskumníkov je nezávislé a nepolitické vedecko-popularizačné podujatie určené pre širokú verejnosť.
 2. Zabezpečenie formátu, programu, ako aj celkovej realizácie podujatia je vo výlučnej rozhodovacej právomoci hlavného organizátora a spoluorganizátorov.
 3. Podujatie je súčasťou celoeurópskej siete podujatí Európska noc výskumníkov (European Researchers´ Night), ktorá vznikla z iniciatívy Európskej komisie v roku 2005 s cieľom prezentovať výskumníkov ako „obyčajných ľudí“ s neobyčajným povolaním (Researchers are ordinary people with an extraordinary job), ktorí sú všade okolo nás – Researchers are among us.  
 4. Európska noc výskumníkov je najväčšie celoeurópske podujatie zamerané na popularizáciu vedy medzi širokou verejnosťou.

3. REALIZÁCIA PODUJATIA

 1. Európska noc výskumníkov je na Slovensku organizovaná každoročne od roku 2007. Zúčastňujú sa jej špičkoví slovenskí a zahraniční výskumníci, výskumníčky, inovátori a inovátorky z najlepších univerzít, Slovenskej akadémie vied, výskumných inštitúcií a inovatívnych firiem.
 2. Európska noc výskumníkov sa uskutočňuje v spolupráci s partnermi, ktorí sú uvádzaní na webstránke podujatia (www.nocvyskumnikov.sk).
 3. Európska noc výskumníkov je realizovaná v spolupráci s inštitucionálnymi partnermi, ktorí sú uvádzaní na webstránke podujatia (www.nocvyskumnikov.sk).
 4. Európska noc výskumníkov sa uskutočňuje v posledný septembrový piatok v Bratislave, Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici, Poprade a na ďalších miestach na Slovensku. Súčasťou sú aj sprievodné podujatia, súťaže a iné aktivity. Presné miesta konania sú každoročne aktualizované na základe dohody hlavného organizátora a spoluorganizátorov.
 5. Podujatia realizované v rámci Európskej noci výskumníkov sú prístupné širokej verejnosti.

 

4. CIELE EURÓPSKEJ NOCI VÝSKUMNÍKOV

 1. Cieľom Európskej noci výskumníkov je predstaviť prácu vedcov, výskumníkov a inovátorov širokej verejnosti, a tak zvýšiť povedomie o výsledkoch vedy, výskumu a inovácií na Slovensku a v zahraničí.
 2. Motivovať mladých ľudí, aby sa rozhodli pre vedeckú kariéru.
 3. Zlepšiť porozumenie verejnosti o vplyve a dopade práce vedcov na životy ľudí.
 4. Zatraktívnenie štúdia na slovenských univerzitách, ako aj zatraktívnenie vedeckej kariéry ako takej a podpora záujmu o štúdium STEM odborov.
 5. Európska noc výskumníkov sa zameriava aj na podporu komunikácie medzi verejným a súkromným sektorom v oblasti výskumu a inovácií a vytvára platformu pre ich vzájomnú diskusiu, transfer know-how a spoluprácu.

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Organizátori, účastníci a návštevníci sa riadia ustanoveniami tohto štatútu.
 2. Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 21.1.2019.